МЕТА, ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ НА НОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК. ПРОБЛЕМНІ ТЕМИ ЗА НАПРЯМКАМИ

Проблемна тема ЗГ№ 70: «Акмеологічні засади компететнтнісно спрямованого розвитку загальноосвітнього навчального закладу»

Мета: створення акмеологічного середовища як шлях до підвищення якості навчально–виховного процесу

Методична проблема ЗГ№ 70: «Формування інноваційного освітньо-виховного простору як умова реалізації моделі Акме-школи та реалізації акме-потенціалу педагогів»

Педагогічна проблема ЗГ№ 70: «На шляху акмеологічних орієнтирів:від формування позитивної «Я-концепції» до реалізації акме-потенціалу учнів»

Виховна проблема ЗГ№ 70: «Оптимізація виховної системи на основі акмеологічного підходу»

Проблемна підтема ЗГ№ 70: «Акметехнології саморозвитку учнів та їх роль у підвищенні якості освіти»

Завдання:

 • створення умов для розвитку внутрішнього потенціалу, адаптаційних можливостей, реалізації особистісних якостей кожної дитини в умовах впровадження Державного стандарту початкової, базової та повної загальної середньої освіти (1-9 класи ЗОШ І-ІІІ ст. №70);
 • підвищення мотиваційного рівня учнів з метою досягнення ними вагомих успіхів у оволодінні предметними компетентностями;
 • розвиток навчально-методичних умов неперервності та наступності мотивації до навчання та змісту навчання між ступенями шкільної освіти;
 • цілеспрямована спільна робота педагогічного колективу і кожного вчителя над підвищенням  рівня навчальних досягнень учнів з усіх навчальних предметів на засадах компетентнісно-орієнтованого підходу до організації навчально-виховного процесу;
 • реалізація методичного та психологічного супроводу допрофільного навчання в основній школі та профільного навчання в класах очної форми навчання старшої школи ЗНВК№70 з урахуванням завдання розвитку внутрішнього потенціалу, адаптаційних можливостей, реалізації особистісних якостей кожної дитини;
 • сприяння підвищенню розвиваючого потенціалу навчальних занять, удосконалення позаурочної діяльності з навчальних предметів шляхом  використання акметехнологій саморозвитку учнів;
 • стимулювання розвитку від досягнутого у впровадженні інформаційно-комп`ютерних та проектних технологій освіти в умовах формування нової моделі Акме-школи;
 • удосконалення системи управління науково-методичною роботою в комплексі шляхом модернізації системи управління єдиним освітнім простором закладу із врахуванням специфіки його структурних підрозділів на основі ефективних управлінських ІТ-технологій в умовах формування нової моделі Акме-школи;
 • реалізація системи внутрішньошкільного контролю на основі управлінських рішень;
 • нормативне забезпечення, педагогічний аналіз та самоаналіз, контроль та корекція НВП у підрозділах ЗНВК№ 70;
 • оптимізація системи дидактичного та матеріально-технічного забезпечення навчально-виховного процесу, орієнтованого на реалізацію пріоритетних напрямків;
 • залучення обдарованої молоді до науково-дослідницької та творчої діяльності, сприяння ефективній реалізації їх творчих здобутків;
 • розвиток мотивації педагогів до впровадження передового педагогічного досвіду з метою удосконалення професійної компетентності, формування та поширення власних здобутків на шляху формування нової моделі навчального закладу;
 • реалізація нових систем виховання, розвиваючих технологій виховання, спрямованих на розвиток внутрішнього потенціалу, адаптаційних можливостей, реалізації особистісних якостей кожної дитини;
 • сприяння активному включенню сім`ї в процес самовизначення, самореалізації учнів;
 • створення безпечних умов з охорони праці для учнів і працівників школи

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

 • підвищення мотивації до навчання, спрямованість на саморозвиток учнів;
 • розвиток освітньо-виховного середовища, що забезпечує умови для співпраці «учитель-учень-батьки» в контексті розвитку внутрішнього потенціалу, адаптаційних можливостей, реалізації особистісних якостей кожної дитини;
 • створення соціально-психологічного простору, що стимулює реалізацію прогнозованих результатів навчальної та виховної діяльності та особистого самовдосконалення;
 • розвиток креативності педагогів та класних керівників шляхом розробки персонал-технологій на основі розвитку внутрішнього потенціалу, адаптаційних можливостей, реалізації особистісних якостей кожної дитини;
 • удосконалення системи методичної роботи на основі розвитку розвитку інноваційного потенціалу педагогів;
 • підготовка підґрунтя для формування навчального закладу як нової моделі навчального закладу

Структура управління методичною роботою ЗГ№70
 
Моніторинг методичної роботи

Орієнтовний план методичного супроводу реалізації Програми самоосвіти вчителів за методичною проблемою ЗГ№70
База даних про узагальнений ППД ЗНВКТП (2013-2015)


Аналіз роботи вчителів, які мають педагогічні звання 

Перспективний план роботи педагогічного колективу ЗГ№70
над методичною проблемою  «Акмеологічні засади компетентнісно спрямованого розвитку загальноосвітнього навчального закладу»